Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006. ISSN 2072-8255 (print)
 / Issues / Authors / Batrashov V.A.

Batrashov V.A.

Batrashov V.A., Yashkin M.N., Chernov G.A., Chernyago T.Yu.

Batrashov V.A., Yudaev S.S., Khamroev S.S., Zemlyanov A.V.

Batrashov V.A., Kostina E.V., Chernyago T.Yu

Batrashov V.A., Udaev S.S., Khamroev S.Sh., Kadyraliev S.O.

Batrashov V.A., Yudaev S.S., Zemlyanov A.V.

Shevchenko Yu.L., Popov L.V., Gorohovatskij Yu.I., Vasilashko V.I., Batrashov V.A., Ablicov A.Yu., Gudymovich V.G., Maslennikov M.A., Sveshnikov A.V.

Khamroev S.Sh., Batrashov V.A., Udaev S.S., Sergeev O.G., Bolomatov N.V., Podgurskaya M.G.

Shevchenko Yu.L., Batrashov V.A., Yudaev S.S., Zemlyanov A.V.