Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Авторы / Lysenko I.S.
Sort by date or name

Lysenko I.S.

Zagorodniy N.V., Sampiev M.T., Karpovich N.I. , Dzhodzhua A.V., Chemurzieva K.M., Lysenko I.S.

Zagorodniy N.V., Sampiev M.T., Karpovich N.I., Dzhodzhua A.V., Pimanchev O.V., Chemurzieva Kh.M., Lysenko I.S.