DOI: 10.25881/20728255_2022_17_4_1_175

Authors

Matveev S.A., Susov R.P.

Pirogov National Medical and Surgical Center, Moscow

Abstract

The history of the construction of the Hospital Church of St. Nicholas the Wonderworker is outlined, and its role in the spiritual life of a modern multidisciplinary medical institution is shown.

Keywords: Hospital Church of St. Nicholas the Wonderworker, Archimandrite Georgy, Nikolai Ivanovich Pirogov.

References

1. Shevchenko YuL. Glavnyj vopros zhizni — vopros o Boge. M.: RAEN, 2010. 20 p. (In Russ).

2. Shevchenko YuL. Duhovnoe nasledie N.I. Pirogova. M.: RAEN, 2010. 20 p. (In Russ).

3. Shevchenko YuL. Nikolaj Ivanovich Pirogov — pedagog Bozh’ej milost’yu. M.: RAEN, 2020. 20 p.

4. Shevchenko YuL. High gift of heaven. To the question about the canonization of N.I. Pirogov. Bulletin of Pirogov National Medical & Surgical Center. 2020; 2(15): 4-15 (In Russ). doi:10.25881/BPNMSC.2020.54.16.001.

5. Shevchenko YuL. Folk veneration and miracles of the doctor Nikolai Pirogov (for canonization). Bulletin of Pirogov National Medical & Surgical Center. 2020; 4(15): 4-11 (In Russ). doi:10.25881/BPNMSC.2020.78.70.001.

6. Shevchenko YuL. Pravednyj i Chudesnyj doktor Nikolaj Pirogov: vrach, uchenyj, pedagog, filosof i religioznyj myslitel’ (materialy k kanonizacii). M.: Istoriko-literaturnyj zhurnal “Strannik”, 2020. 264 p. (In Russ).

7. Blagoveshchenie. Antologiya poezii, posvyashchennoj hristianskim prazdnikam. SA Matveev, RP Susov, editors. M.: Izd-vo «NMHC im. N.I. Pirogova», 2022. 248 p. (In Russ).

For citation

Matveev S.A., Susov R.P. The Hospital Church of St. Nicholas the Wonderworker — the center of spiritual support and psychological rehabilitation in Pirogov Surgical Center. Bulletin of Pirogov National Medical & Surgical Center. 2022;17(4-1):175-180. (In Russ.) https://doi.org/10.25881/20728255_2022_17_4_1_175