DOI: 10.25881/BPNMSC.2019.21.53.027

Authors

Nesterov S.N., Hanaliev B.V., Volodichev V.V., Vasilev V.R., Barsegyan A.G., Kosarev E.I., Magomedov Sh.S.

Federal State Public Institution «National Medical and Surgical Center named after N.I. Pirogov» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation Moscow

Abstract

Results of laparoscopic prostatectomy matured with urinary peritonitis and vesicointestinal fistula formed, and anastomic dehiscenece on the background. After the examinations (CT, ultrasound) performed a set of surgeries aimed at eliminating the complications of prostatectomy. Control examination (MRI, CT) did not provide information for the recurrence of the underlying disease. Further postoperative course was uneventful.

Keywords: prostate cancer, laparoscopic prostatectomy, vesicointestinal fistula, CT, anastomic dehiscence.

References

1. Abdullin, I.I. Sravnitel’naya ocenka razlichnyh sposobov formirovaniya uretrovezikal’nogo anastomoza pri laparoskopicheskoj radikal’noj prostatehktomii // Endoskopicheskaya hirurgiya. – 2012. – T. 18; № 6. – P. 3–6.

2. Kochkin, A.D., Novikov, A.B., Gallyamov, EH.A., Szvryukov, F.A., Biktimirov, R.G., Popov, S.V., Sergeev, V.P., Presnov, K.S., Meshchankin, I.V., Sanzharov, A.E., Orlov, I.N., Bolgov, E.N., Volodin, D.I. Laparoskopicheskaya radikal’naya prostatehktomiya i maksimal’noe sohranenie periprostaticheskoj anatomii // Voprosy urologii i andrologii. – 2017. – T. 5; № 1. – P. 34-38.

3. Perepechaj, V.A., Vasil’ev, O.N. Laparoskopicheskaya radikal’naya prostatehktomiya // Vestnik urologii. – 2018. – T.6; № 3. – P. 57–72.

For citation

Nesterov S.N., Hanaliev B.V., Volodichev V.V., Vasilev V.R., Barsegyan A.G., Kosarev E.I., Magomedov Sh.S. Quality of life dynamic after laparoscopic prostatectomy matured with urinary peritonitis and anastomic dehiscence on the background. Bulletin of Pirogov National Medical & Surgical Center. 2019;14(1):147-148. (In Russ.) https://doi.org/10.25881/BPNMSC.2019.21.53.027