DOI: 10.25881/BPNMSC.2020.16.97.036

Authors

Kayumkhodzhaev A.A., Rasulov Z.D., Gulamov A.B., Alohanov L.B., Nizamkhodjaev Sh.Z., Sharapov N.U.

SI «Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Surgery named after аcad. V. Vahidov», Tashkent, Uzbekistan

Abstract

The article presents the first results of the use of intraoperative balloon stretching of the soft tissues of the parotid area when performing the first stage of reconstructive otoplasty for congenital microtia. The use of intraoperative balloon stretching according to the scheme allowed: to solve the problem of soft tissue deficiency during implantation of the auricle carcass formed from costal cartilage; form the earlobe and tragus at the first stage of reconstruction. The results of the use of intraoperative balloon stretching presents of the soft tissues of the parotid area when performing the first stage of reconstructive otoplasty for congenital microtia.

Keywords: auricle, reconstruction, intraoperative balloon stretching.

References

1. Abramov AN. Plastic reconstruction of the auricle in children with microtia. Vestnik RGMU. 2003;(2):28–102.

2. Brent B. Rekonstruktsiya vrozhdennykh nedorazvitii ushnoi rakoviny s pomoshch’yu autogennogo khryashcha. In: Posledniye dostizheniya v plasticheskoi khirurgii. Ed by I.T. Jackson. Moscow: Meditsina; 1985. P. 114–125.

3. Vodyanitskii VB. Restoration of the auricle in congenital microtia in children. Vestnik otorinolaringologii. 1996;(5):24–26.

4. Madazimov MM. Khirurgicheskaya reabilitatsiya bol'nykh s posledstviyami ozhogov. [dissertation] Tashkent; 2006. 263 p.

5. Teshabayev MG. Optimizatsiya khirurgicheskogo lecheniya bol'nykh s posledstviyami ozhogov litsa i shei. [dissertation] Tashkent; 2017. 139 p.

6. Chkadua TZ. Reabilitatsiya patsientov s defektami i deformatsiyami ushnykh rakovin. [dissertation] Tashkent; 2011. 211 p.

7. Brent B. Auricular repair with autogenous rib caгtilage grafts: two decades оf eхреriеnсe with 600 cases. Plast Reсоnstr Surg. 1992;90(3):355–374; discussion 375–376.

8. Brent B. Technical advances in ear reconstruction with autogenous rib cartilage grafts: Personal experience with 1200 cases. Plast Reconstr Surg. 1999;104(2):319–334.

9. Tanzer R, Converse JМ, Brent В. Deformities оf the auricle. In: Converse JM, editor. Reconstructive plastic surgery. 2nd ed. Philadelphia: Saunders; 1977. Р. 1671–1733.

10. Siegert R, Magritz R. Reconstruction of the auricle. GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2007;6:Doc02.

11. Neumann СС. The expansion of the аrea оf skin оf progressive distension of а sucutaneus ballon. Plast Reсоnstr Surg. 1957;19:124–130.

12. Braun T, Hempel JM, Berghaus A. Developmental disorders of the ear in children and adolescents. Dtsch Arztebl Int. 2014;111(6):92–98. doi: 10.3238/arztebl.2014.0092.

For citation

Kayumkhodzhaev A.A., Rasulov Z.D., Gulamov A.B., Alohanov L.B., Nizamkhodjaev Sh.Z., Sharapov N.U. An update of reconstructive otoplasty in congenital defects of the auricle. Bulletin of Pirogov National Medical & Surgical Center. 2020;3-2(15):195-198. (In Russ.) https://doi.org/10.25881/BPNMSC.2020.16.97.036