Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006. ISSN 2072-8255 (print)
 / Issues / Authors / Babkov O.V.

Babkov O.V.

Yastrebov I.P., Grigorev A.Yu., Surov D.A., Babkov O.V., Demko A.E., Solovyov I.A., Zinovev E.V., Soloshenko V.V., Svyatnenko A.V.

Lukianiuk P.P., Bezmozgin B.G., Surov D.A., Soloviev I.A., Demko A.E., Sizonenko N.A., Balura O.V., Babkov O.V.

Lukianiuk P.P., Surov D.A., Soloviev I.A., Demko A.E., Sizonenko N.A., Bezmozgin B.G.,Balura O.V., Babkov O.V.

Yakimovich A.I., Sizonenko N.А., Surov D.A., Soloviev I.А., Bezmozgin B.G., Babkov О.V., Sviatnenko A.V.