Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006. ISSN 2072-8255 (print)
 / Issues / Authors / Grigorev A.Yu.

Grigorev A.Yu.

Yastrebov I.P., Grigorev A.Yu., Surov D.A., Babkov O.V., Demko A.E., Solovyov I.A., Zinovev E.V., Soloshenko V.V., Svyatnenko A.V.