Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006
ISSN 2072-8255 (print), 2782-3628 (online)
 / Issues / Авторы / Omarova A.M.
Sort by date or name

Omarova A.M.

Lavreshin P.M., Gobedzhishvili V.K., Gobedzhishvili V.V., Gorbunkov V.YA., Omarova A.M., Zhernosenko A.O., Safarov N.V.