Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006. ISSN 2072-8255 (print)
 / Issues / Authors / Gobedzhishvili V.V.

Gobedzhishvili V.V.

Lavreshin P.M., Gobedzhishvili V.K., Gobedzhishvili V.V., Gorbunkov V.YA., Omarova A.M., Zhernosenko A.O., Safarov N.V.