Ru  En

Quarterly scientific journal
Published since 2006. ISSN 2072-8255 (print)
 / Issues / Authors / Kolesov S.V.

Kolesov S.V.

Shavyrin I.A., Kudryakov S.A., Kolesov S.V., Brizhan L.K., Davydov D.V.